Han vill befria läkarna från den betungande administrationen

Bild: Bo Håkansson

Trots att vi aldrig haft så många läkare i tjänst som i dag hinner de med allt färre patienter. Snittet ligger på tre besök per läkare och dag, och det är en bra bit under genomsnittet i OECD-länderna.

– Vården måste bli betydligt bättre på att frigöra resurser. Självklart ska en läkare ta hand om patienter och inte behöva ägna sin arbetstid åt tidsödande administration, säger Henric Carlsson på Conscriptor.

När Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade rapporten "Ur led är tiden" fann man att den tid som finns tillgänglig i vården används förvånansvärt ineffektivt.

Den främsta orsaken är att nyckelpersoner som läkare och sjuksköterskor får ägna en stor del av sin arbetstid åt att sköta administrativa uppgifter.

Speciellt journalhanteringen tar mycket tid och resurser i anspråk, och här finns det mycket tid som går att frigöra genom att använda sig av nya metoder och system för att arbeta effektivare. 

Henric Carlsson på Conscriptor har sedan länge arbetat med att införa smartare lösningar kring journalhantering och dessa används i dag inom sju landsting runt om i landet. Han menar att det finns mycket att vinna på att se över de administrativa rutinerna för att på så sätt skapa mer vård till samma kostnad.

– Det finns massor av journalsystem, från hyfsat användarvänliga och intuitiva till de som kräver många knapptryck för olika typer av åtgärder. Dessutom har vi sett att det tar olika lång tid för läkare att skriva en normal journalnotering, vi har mätt variationer på så mycket som 28 procent, säger han.

Eftersom de flesta talar sex gånger snabbare än vad de kan skriva finns det mycket värdefull arbetstid att spara om läkarna talar in sina journaler. 

Här finns en stor flaskhals eftersom det råder brist på medicinska sekreterare som normalt dokumenterar journalerna, och med tanke på att en tredjedel av de här sekreterarna går i pension inom fem år kommer läget att förvärras.

– Jag ser en stor risk och det är att läkarna i betydligt högre grad än i dag kommer att få ta sig an än mer administrativa uppgifter, vilket leder till att de får ännu mindre tid åt att ta hand om patienter vilket är helt vansinnigt, säger Henric Carlsson.

Därför gäller det att arbeta smartare och att ta tillvara på de resurser som finns, och här kommer nya lösningar in. 

– Vi har till exempel vidareutvecklat taligenkänningen som tidigare i stort sett bara ersatte tangentbordet. Med vår nya funktion som bygger på hybriddetektering, där läkaren kan tala in sina noteringar som sedan kvalitetskontrolleras och omvandlas till en färdig journalhandling, kapas många tidsödande steg.

Men kan det inte vara så att nya tekniska lösningar upplevs som negativa eftersom användarna behöver anpassa sig efter hur de är utformade, och att detta i förlängningen gör att man arbetar ännu mer ineffektivt?

– Visst finns sådana risker och det finns tyvärr exempel på detta i vården. Därför är det viktigt att tekniken verkligen stödjer användarna och blir ett verktyg för vården. När vi kravställer våra lösningar är ökad produktivitet och användarvänlighet helt centrala och absolut krav. Tekniken får aldrig styra verksamheten utan skall tydligt stödja verksamheten.

 

np6jd485e74fxkvqyoek

Conscriptor erbjuder kunder inom privat och offentlig sjukvård effektiva tjänstelösningar främst avseende journalhantering. Vi tillför hög effektivitet med ökad lönsamhet utan behov av stora kapitalinvesteringar. 

Vår filosofi om journalhantering är att vi skall säkerställa att våra uppdragsgivare kan frigöra resurser för andra viktiga och inkomstgenererande sysslor. Våra samarbeten skräddarsys kontinuerligt efter uppdragsgivarens behov där sekretess, noggrannhet, professionalism och flexibilitet är självklara delar i verksamheten.

Conscriptor ses ofta som en resurs i sammanhang där man behöver en partner i samband med förändringar i en organisation, så väl vid expansion som vid anpassning av kostnadsstruktur.

Läs mer om Conscriptor: www.conscriptor.se


Conscriptors VD Henric Carlsson