Ny teknik möjliggör initial demensutredning – på distansEn ny teknik för enklare initial kognitiv bedömning vid misstänkt kognitivt sjukdom har utvecklats av start-up-bolaget Geras Solutions. Nyligen publicerade forskningsresultat visar också att Geras Solutions tester har högre träffsäkerhet än vad som används vid primärvårdens ordinarie, intervju-baserade utredningar.

Med tekniken kan vi drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningen och samtidigt få ett betydligt mer omfattande beslutsunderlag, säger Göran Hagman, neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med den nya tekniken är att stötta arbetet med ”god och nära vård” och samtidigt avlasta såväl primärvård som specialistmottagningar, vilka utför tiotusentals minnesutredningar varje år. En nyligen publicerad studie har genomförts i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset med mycket positiva resultat. Nu pågår också piloter med Västra Götalandsregionen och Region Värmland. Inom kort kommer också Region Halland att testa den nya tekniken. I piloterna utvärderar patienter, anhöriga och vårdpersonal användarvänlighet och vinster från digital patientinformation, sjukdomshistorik, screening och kognitiva tester samt att samla in anhörigas syn på symtomutveckling.

Geras Solutions har också lanserat en specialanpassad patientversion för ökad tillgänglighet till initial kognitiv bedömning/screening. Den app-baserade plattformen Minnesmottagningen.se, blir världens första digitala minnesmottagning. Målet är att på sikt kunna erbjuda initial digital utredning av kognitiva funktioner i större skala för den växande grupp individer som känner oro för sina minnesproblem.

– I dagsläget har det framför allt visat sig vara ett värdefullt verktyg för att hitta de personer med misstänkt kognitiv sjukdom som behöver utredas vidare, och därmed ökar chansen att rätt person i rätt tid får stöd och behandling, Samtidigt kan de personer där misstanken inte är lika stark få råd att avvakta, göra om testet om 6-12 månader eller endast vid ökade besvär. Det blir en hjälp att sortera, säger dr. Johan Sundelöf, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se.

– Socialstyrelsen har sedan en lång tid lyft problemet med att många inte får ordentliga minnesutredningar. Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven är väldigt stora, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions.

– Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minne och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö istället, tillägger Johan Sundelöf.

Från uppe t.v. Rickard Forsman, Johan Sundelöf, Göran Hagman, Wilhelmina Hoffman

I appen finns också information och verktyg för att jobba med preventiva aktiviteter relaterat till hjärnhälsa. Detta utgår ifrån delar av den banbrytande och prisbelönta forskningen (FINGER-study) om hur förändrad livsstil kan bromsa sjukdomar i hjärnan.

Sparar resurser i vården men också onödigt lidande för patienter
Med stöd av tekniken analyseras och sammanställs kognitiva tester, anamnes, screening av problem med liknande symtom (exempelvis utmattningssyndrom) så väl som anhöriganamnes baserat på validerade ramverk. Data presenteras sedan för läkaren, som enkelt får tillgång till ett mer omfattande diagnosunderlag som stöd till biomarkörer, CT och kompletterande tester för en fullständig demensutredning. Då antalet minnesutredningar förväntas öka markant blir detta en mycket värdefull lösning.

Publikationen i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på motsvarande- eller högre sensitivitet och specificitet för de digitala kognitiva testerna än vad som givits av de normala intervju-baserade testerna med papper-och-penna. Utöver de poängskalor som används som stöd i diagnostiken fås också en mängd information om hjärnans olika funktioner. Exempelvis mäter appen också tidsåtgång för de olika momenten, vilket i studien tydligt kunnat särskilja individer med ”subjektiv kognitiv svikt”, ”mild kognitiv svikt” och de individer som sedan fått en demensdiagnos.

– Validerade digitala redskap kan bidra till att fler får en säkrare diagnos och inte minst i tid. Det spar både onödigt lidande och ekonomi. Digitala redskap som patienten själv kan tillgå för ökad kunskap och egenvård är ett stort framsteg, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker, chef Svenskt Demenscentrum.

Om Geras Solutions

Geras Solutions arbetar för att förbättra livet för de miljontals människor som direkt- eller indirekt påverkas av kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar, så som exempelvis Alzheimers.

Detta gör företaget genom att tillhandahålla en enkel väg för en initial bedömning och stöd för vidare utredning, men också råd kring hjärnhälsa och hur man minskar risk för försämrad kognition.

Rickard Forsman, VD
Mejla Rickard
Tel: 073-7075918

www.gerassolutions.com/