Unikt verksamhetsstöd för egenmonitorering i hemmetMed rätt verktyg för egenmonitorering i hemmet kan patienter ta kontroll över sin egen vård, samtidigt som vårdpersonalen får patientens mätvärden i realtid. På så vis effektiviseras och strömlinjeformas vårdprocessen, så att tillgängliga resurser kan fördelas dit de behövs mest.

Med itACiH egenmonitorering kan kroniskt sjuka patienter som behandlas i hemmet monitorera sig själva, samtidigt som informationen i realtid förmedlas till vårdpersonalen. Här mäts och skickas mätvärden såsom vikt, blodtryck och många andra parametrar in, så att patienten omedelbart kan få hjälp och stöd vid behov. Integrationen med itACiH verksamhetsstöd gör arbetet effektivt och överblickbart för personalen.

Underlättar dialog med patienten och mellan vårdgivare
– Det finns också en inbyggd kommunikationsdel med video och chatt, så att det blir enkelt för patienten att hålla kontakt. Just kommunikation är också i fokus för den tredje delen av verktyget, nämligen att stödja dialog mellan vårdgivare kring gemensamma patienter. Det är särskilt värdefullt då vårdansvaret delas av till exempel kommunens och sjukhusets sjuksköterskor. Utbyte av information mellan olika vårdgivare kan annars vara ett stort problem, inte minst med tanke på sekretesslagarna, säger vd Boris Magnusson.

Automatisk datainsamling
En stor fördel med itACiH är enkelheten för både personal och patient. Patienten sköter allt genom en vanlig pekplatta, vilken kopplas ihop trådlöst med en blodtrycksmätare och en våg. Insamlingen av information sker automatiskt och data överförs krypterat till sjukhuset på mindre än en sekund. Personalen kan direkt följa patienternas värden i tydliga diagram och tabeller.

– Därutöver kan patienten fylla i formulär med behandlingsparametrar. Vid dialys, som sker flera gånger per dag, rapporteras exempelvis mängden och koncentrationen av vätskor. Patienten kan dessutom kommunicera direkt med personalen som kopplar upp en videokonsultation, direkt via plattan.

Reducerar administration väsentligt
I grunden av itACiH ligger verksamhetsstödet som bistår personal med att planera, genomföra och följa upp daglig verksamhet, allt från att koka kaffe och skriva recept till att göra hembesök. Med itACiH reduceras den administrativa bördan väsentligt. Istället för högar med pappersarbete och patientpärmar kan personalen ta del av all data i verksamhetsstödet, inklusive att se mätvärden, göra patientsammanställningar, planera behandlingar, läsa tidigare chattkonversationer och hålla koll på all praktisk information kring behandling och patient.

– Medan vi inledningsvis riktade in oss på i huvudsak dialys i hemmet finns det många andra kroniska sjukdomar som har liknande behov. Vi märker dessutom att effektiv egenmonitorering har blivit allt viktigare i samband med Coronapandemin, vilket har lett till att vi nu expanderar. Hittills används itACiH över hela Region Skåne, förutom för monitorering även för ASiH och Mobila Team. Nu har vi kontakt med fler regioner som är intresserade av den här typen av stöd. Det är både roligt och uppmuntrande, poängterar Boris Magnusson.

Utvecklas kontinuerligt
itACiH började som ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt vid Lunds universitet och den palliativa enheten på SUS i Lund. Målet med projektet var att utveckla ett IT-stöd för ASIH och mobila sjuksköterskor, men detta utvecklades sedan vidare mot att samla och tillgängliggöra relevant information om i synnerhet njursvikts- och dialyspatienter på ett lätt och överskådligt sätt. Verktyget utvecklas fortfarande i kontinuerlig samverkan med vårdpersonal och funktionerna vässas efterhand.

– Då projektet tog slut ville den deltagande personalen fortsätta att använda stödet, så vi tog steget till att skapa ett företag av resultatet. Det blev starten till itACiH, avslutar vd Boris Magnusson, professor i programvaruteknik på Lunds universitet.

FAKTA OM itACiH

Den ursprungliga utvecklingen av itACiH skedde inom programmet UDI – Utmanings-Driven Innovation under åren 2012-2015. Projektet leddes från Lunds Universitet med deltagande från Region Skåne och en bred företagsgrupp. itACiH är en förkortning av detta projekts titel på engelska: ”it-support for Advanced Care in the Home”. Några fördelar med itACiH inkluderar:

  • Tydlig struktur och överblick över arbetet.
  • Enklare prioritering och förändring
  • Ökad patientsäkerhet
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Effektivare kommunikation
  • Enkelt och lättanvänt
  • Användarnas input styr utvecklingen.

E-post: info@itacih.se

Tel: 046 - 13 24 44

Web: www.itacih.se