Storsatsning på digitaliseringen av vårdenE-Hälsofrågan tas nu verkligen på allvar från Regeringen och Sveriges kommuner och landsting. 

Nu under 2016 genomförs projektet StandIN där förslag på urval av standarder för vård och omsorg för teknisk interoperabilitet tas fram. Första delen av projektet var klart nu den 8 februari i år.

Det är Medtech4Health som kommer att driva denna storsatsning på digitaliseringen av vården. I styrgruppen ingår även representanter från Swedish Medtech, Vinnova och eHälsomyndigheten för att nämnda några. För att stärka och effektivisera vården har man valt att samla ihop representanter från svensk vård och omsorg, näringslivet och myndigheter för att få den bästa bilden av situationen och kompetensen. 

Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården. Man vill skapa förutsättningar för effektivare arbetsprocesser för vårdpersonalen, säkrare patientflöden och förbättrade möjligheter att leda och följa upp verksamheten samt ökad delaktighet för patienterna.

Vården och omsorgen står idag inför ett paradigmskifte. Sverige får en allt äldre befolkning samtidigt som den snabba tekniska utvecklingen gör att landets invånare ställer allt högre krav på vårdens tillgänglighet och informationsförsörjning. Utmaningen är att de digitala plattformar som finns tillgängliga i vården idag ser olika ut och är byggda för enskilda regioner, landsting och kommuner. Det skapar en flora av unika system som många gånger inte kan prata med varandra. En patient borde alltid kunna förvänta sig att läkaren har tillgång till all relevant information vid vårdmötet, så som exempelvis provresultat, röntgenutlåtanden eller journalanteckningar från andra vårdenheter, men så är det inte idag.

Behovet av korrekt information vid rätt tillfälle är både stort och viktigt. Satsningen är därför en viktig pusselbit i arbetet för framtidens vård och den historiska investering man nu gör på moderna IT-stöd. 

Lite mer information om StandIn projektet:

Syfte 

Att i nära samarbete mellan vård och omsorg, företag,myndigheter, universitet och högskolor bidra till framtidens vård och omsorg genom att ta fram ett underlag för att fastställa ramverk för standarder, i syfte att förstärka Sveriges innovations, konkurrens och attraktionskraft.  

Projektmål 

- Skapa ett ramverk av internationella standarder, konventioner och samordnad tillämpning av dessa som möjliggör interoperabilitet för samverkan inom vård och omsorg.

- Ramverket ska underlätta upphandling och utveckling av informationssystem för vård och omsorg för kommuner, landsting, regioner och leverantörer.

- Identifiera vad som saknas för att bidra till interoperatbilitet.

- Bidra till förutsättningar för verksamheterna att leda, styra och förändra verksamheten mot god kvalitet.

- Ta fram exempel som visar på möjligheter för verksamheter att sätta mål och mäta måluppfyllnad.

- Identifiera en nationell aktör som säkerställer att ramverket av standarder och riktlinjer förvaltas och uppdateras löpande (Identifiera kompetenser för en nationell expertgrupp inom området interoperablitet och verksamhetsutveckling/styrning som löpande kan följa utvecklingen. 

Nyttoeffekter 

 • Vårdinformationssystem öppnas för Interoperabilitet.
 • Sverige tar en mer aktiv roll i linje med internationellt standardiseringsarbete.
 • Nationell samordning av ramverk för standarder och riktlinjer.
 • Underlättar implementering av nya lösningar.
 • Bättre förutsättningar för innovation för alla aktörer inom Hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive företag som verkar i Sverige.
 • Ökad tillgänglighet från vårdinformationssystem för utdata för forskning, utveckling och kvalitetssäkring.

Förutsättningar förbättras inom Hälso- och sjukvård och omsorg för uppföljning av:

 • Patientflöden.
 • Arbetsprocesser för medarbetare
 • Verksamhetsutveckling.
 • Ökad delaktighet för patienterna.
 • En långsiktig förvaltning.

Källor: 

https://medtech4health.se/standin/

Swedish Medtech, Vinnova