Utbildningsdag ska vända den negativa trycksårs-trendenÄven om 90 procent av alla trycksår i vården kan förebyggas ökar antalet patienter som drabbas. För att vända den negativa trenden anordnar Care of Sweden utbildningsdagen Stoppa Trycksår i november.
– Det är en unik utbildningsdag för att höja kompetensen kring hur man arbetar med trycksår på ett strategiskt plan, säger Oskar Andersson, marknadsansvarig.  

I april publicerade Sveriges Kommuner och Landsting sin senaste mätning över förekomsten av trycksår inom landstingen. Resultaten visade på en oroande utveckling där andelen patienter som drabbas av trycksår har ökat från 13,5 procent förra året till 14,1 procent i år. Av dessa var 10,6 procent sjukhusförvärvade, alltså där patienten varit inneliggande mer än 24 timmar.

Att prevalensen för trycksår återigen ökar, trots att majoriteten av skadorna kan förebyggas, är en problematik som behöver hanteras på strategisk nivå, menar Oskar Andersson. 

– Det handlar om omfördelning av resurser och strategi. SKL menar att nio av tio trycksår skulle kunna förebyggas genom bland annat snabbare riskbedömning och rätt ordination av omvårdnadsinsatser som nutrition, positioneringsschema och förebyggande madrasser.

Trycksår beräknas stå för ungefär 20 procent av de nio miljarder kronor som vårdskador kostar varje år i form av extra vårddagar. Ungefär 90 procent av de kostnader som associeras med tryckskador utgörs av vårdpersonalens tid. Enligt en hälsoekonomisk rapport som Nordic Health Economics utfört på uppdrag av Care of Sweden beräknas ett trycksår av kategori 2 kosta sju arbetstimmar per dygn, vilket motsvarar en ungefärlig arbetsdag för en sjuksköterska eller undersköterska.

– Det är tydligt att det finns ett behov av att lära sig mer, dela goda erfarenheter och utveckla strategier på ledningsnivå för att förebygga trycksår, säger Oskar Andersson. 

Vill du läsa hela den hälsoekonomiska rapporten? Kontakta Care of Sweden här. 

Utbildningsdagen lyfter läkarperspektivet

På Care of Sweden, som är specialiserade på att förebygga och behandla trycksår, vill man nu stärka kunskapen kring hur dessa vårdskador kan undvikas. I november anordnar man för tredje året i rad utbildningsdagen Stoppa Trycksår

Syftet med dagen är att vårdorganisationer ska få kunskap och praktiska exempel på hur trycksår kan förebyggas och sedan omvandla detta till en faktisk strategi för sin verksamhet. Bland talarna finns professor Yngve Gustafsson, känd för sitt engagemang om rätt kunskap i vården och TV-satsningen Sveriges bästa äldreboende.

Vill du vara med och förebygga trycksår? Läs mer och anmäl dig till Stoppa Trycksår här. 

Eva Sving kommer berätta om sin mångåriga erfarenhet inom både forskning och strategiskt arbete med förebyggande av trycksår. Malin Munter, såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun, kommer dessutom dela med sig av insikter om hur hennes kommun lyckades i sitt förebyggande arbete mot trycksår. 

Moderator för dagen är Eva Nilsson Bågenholm, leg. läkare och tidigare ordförande i läkarförbundet. Eva utsågs 2010 till nationell äldresamordnare och är i dagsläget kvalitetsdirektör för Humana.

– Det finns ett behov av att hela vårdkedjan samarbetar mot trycksår. Hela vägen från politiker och ledning till läkare och vårdpersonal, menar Oskar Andersson.

careofsweden_logo

Care of Sweden är en av landets största leverantörer av madrasser, dynor och kuddar till vården och kunderna är kommuner, landsting och privata vårdgivare över hela landet. Export är en starkt växande del av verksamheten och vi finns representerade i fler än 30 länder.

Vi erbjuder utbildningar inom flera olika områden, till exempel om trycksår, vårdbäddskunskap och evakuering med mera.

Läs mer på careofsweden.se